تاریخچه

تاریخچه هنرستان موسیقی

تاریخچه هنرستان

 

 

                              مدیران هنرستان عالی موسیقی

مدیران 1

غلامرضا مین باشیان

(1297-1307)
مدیران 4

علینقی وزیری

(1307-1313)
مدیران 5

غلامحسین مین باشیان

(1313-1320)
مدیران 4

علینقی وزیری

(1320-1325)
مدیران 10

پرویز محمود

(1325-1328)
گریگوریان1

روبیک گریگوریان

(1328-1330)
بامشاد

بهاءالدین بامشاد

(1331-1335)
امیرخسروی

گیتی امیر خسروی

(1335-1338)
غریب

غلامحسین غریب گرکانی

(1338-1351)
مدیران 7

یوسف یوسف زاده

(1351-1353)
علی رهبری

علی رهبری

(1353-1355)
طالب زاده

..............ابوالقاسم طالب زاده..............

........(1355-1357)........
ابراهیم روحی فر
ابراهیم روحی فر (1357-1358)
لطفی
شریف لطفی
(1358-1359)

                        مدیران هنرستان موسیقی ملی

خالقی روح اله خالقی (1328-1338)
مفتاح
مهدی مفتاح (1338-1341)
دهلوی
حسین دهلوی (1341-1350)
پورتراب
............مصطفی کمال پورتراب............. ........(1350-1352)........
علی رهبری علی رهبری (1352-1355)
فرشاد
حسن فرشاد (1355-1359)

                      مدیران هنرستان موسیقی پسران

اصغر محمدی

اصغر محمدی

(1359-1361)
اخیانی

عبدالرحیم اخیانی

(1361-1363)
فخیمی کیا

غلامحسین فخیمی کیا

(1363-1374)
مدیران 12

حسین علیزاده

(1374-1375)
مدیران 15

حمیدرضا نوربخش

(1375-1377)
رشیدی
علی محمد رشیدی
(1377-1382)
محمدی لاری

 علیرضا محمدی لاری

(1382-1384)
داود باقری بیداخویدی

داود باقری بیداخویدی

(1384-1385)
مدیران 2

احسان آقایی

(1385-1387)
مدیران 11

محمدحسین اسماعیلی

(1387-1391)
مدیران 16

.........همایون مهمان پرست نوده ای..........

........(1391-1392)........
یچی 2

علیرضا ایلچی

(1392-تاکنون)

 

 

منبع: کتاب تاریخ هنرستان موسیقی تالیف علی تقی پور