نام و نام خانوادگی

مدرس ساز

مدرک تحصیلی

می

تئوری موسیقی پایه هفتم

کارشناس موسیقی جهانی

سید محسن نورانی

تئوری موسیقی

شناخت موسیقی

کارشناس ارشد آهنگسازی

امیرحسین جزء رمضانی

تئوری موسیقی پایه نهم

کارشناس ارشد موسیقی جهانی

سیاوش پورروشن

سلفژ پایه هفتم

نیما گوران اوریمی

سلفژ پایه هشتم

کارشناس ارشد تاریخ موسیقی جهان

سینا جعفری کیا

سلفژ پایه نهم

کارشناس ارشد آهنگسازی

کامیاب بهرودی

پیانو پایه نهم

دانشجو