دروس عمومی

نام و نام خانوادگی

شرح تدریس

مدرک تحصیلی

جعفر توکلی

اخلاق حرفه ای

الزامات محیط کار

تفکر و سواد رسانه‌ای

دکترای هنر

یحیی شرفی

ریاضی

کارشناسی ریاضی

رضا اشتری

عربی

کاردانی تربیت معلم

بهزاد نیاز آذری

کارگاه نوآوری

دکترای علوم سیاسی

سیدحسین مرتضوی مقدم

دین و زندگی

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

حبیب اله عقیلی

زبان انگلیسی

کارشناسی زبان انگلیسی

فرهاد محمدنیا فارسی
کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی
فریدون جبارپور

انسان و محیط زیست

سلامت و بهداشت

کارشناسی
حبیب مقیمی
مدیریت تولید کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سید امیر عباس ستایشگر
آشنایی با شعر کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
رضا منصوری تربیت بدنی کارشناسی تربیت بدنی
عباس طاهری فر

جغرافیای عمومی و استان

علوم اجتماعی/تاریخ معاصر

کارشناسی ارشد تاریخ

خسرو طاهری فر آمادگی دفاعی/مدیریت خانواده کارشناسی ارشد امور دفاعی