دروس عمومی تخصصی

نام و نام خانوادگی

مدرس ساز

مدرک تحصیلی

احمد رضا خواه

سازشناسی ایرانی

همراهی ساز و آواز

کارشناس ارشد  موسیقی ایرانی

نیما گوران اوریمی

سلفژ

کارشناس ارشد تاریخ موسیقی جهان

سیدامیرعباس ستایشگر

مبانی موسیقی ایرانی

کارشناس موسیقی

دکتری ادبیات

محمدعلی اسماعیلی متین

تمبک

دکتری ( درجه 1 هنری )

مسعود پورسیداحمد

تمبک

دیپلم

مجید کاربخش زاده

پیانو الزامی

کارشناس موسیقی سار جهانی

امیر احمد جوادی

پیانو الزامی

کارشناس ارشد آهنگسازی

تقی ضرابی

سازشناسی جهانی

دکتری (  درجه 1 هنری )

امیر حسین جزء رمضانی

هارمونی

کارشناس ارشد موسیقی جهانی

حمید عسگری

آواز گروهی

دکترای موسیقی

محمد عبدلی

بهداشت نوازنده

دیپلم

نادر یونسی سینکی

ارکستر ایرانی

کارشناس موسیقی

سهراب کاشف

ارکستر جهانی

کارشناس ارشد رهبری ارکستر

امیر انجیری

فیزیک صوت

کارشناس ارشد پژوهش هنر

پوریا اخواصهمراهی ساز و آواز
 
سید محمد تنکابنی
 تئوری موسیقی 
فرهاد رجبی راد
 تاریخ موسیقی ایران
 
سروش ریاضی
 تاریخ موسیقی جهان
 
کارن کیهانی
 ساختار موسیقی جهانی